alfabetycznie
wg autor
wg daty
wg miejsca
2b » BroNorblin - poprzyj protest » kalendarium Norblina...

kalendarium Norblina (i afery)


1809

Początek zakładu produkującego wyroby z brązu i platery późniejszej firmy „Norblin i S-ka”. „Kurier Warszawski” z roku 1823 r. podaje: „Fabryka Brązów J.P. Norblina i Komp. w Warszawie pomnaża się znacznie (...) W składzie przy Krakowskim Przedmieściu Nr 366, obok dzwonnicy Bernardyńskiej, znajdują się gotowe, nader gustowne wyroby tej Fabryki, jako to: zegary, świeczniki, wazony, ozdoby stołowe i służące do gotowalni, itp.”

1864

Powstała spółka zakładów Wincentego Ludwika Norblina i Augusta Teodora Wernera, która w 1893 r. buduje fabrykę przy ul. Żelaznej 51/53. Tak powstaje Towarzystwo Akcyjne Fabryk Metalowych Norblin, Br. Buch, T. Werner, które obok wspaniałych platerów – które dziś znajdują się w wielu kolekcjach sztuki użytkowej na świecie – zajmowało się przemysłem ciężkim. Produkowano półfabrykaty (m.in. blachy, rury i druty ze srebra, miedzi oraz mosiądzu). Tuż przed I wojną światową firma posiadała 3 sklepy w Warszawie, ponadto w Petersburgu, Moskwie, Odessie, Charkowie, Rydze, Wilnie, Nowogrodzie, a także przedstawicielstwo handlowe i sklep w Teheranie.

1948

Fabryka firmy Norblin, Br. Buch, T. Werner S.A. przy ul. Żelaznej 51/53 zostaje znacjonalizowana i przejęta przez Skarb Państwa oraz przekazana w użytkowanie utworzonej Walcowni Metali Kolorowych „Norblin”, później zmienionej w Walcownię Metali „Warszawa”.

1982

Z upoważnienia Prezydenta Warszawy Naczelny Architekt Warszawy na mocy decyzji przekazuje nieruchomość przy ul. Żelaznej 51/53 Muzeum Techniki – jako zespół zabytkowy pod organizację Muzeum Przemysłu (24.03.1982 r., nr rej. UA AR-88/WA/82). Przekazanie to potwierdziły protokoły zdawczo-odbiorcze, na mocy których Walcownia Metali „Warszawa” całkowicie straciła posiadanie tej nieruchomości. Jednocześnie „Walcownia” otrzymała w zamian nowoczesną fabrykę przy ul. Palisadowej 20/22 w Warszawie.

1982, 1984

Wpisy zabytkowego zespołu przemysłowego d. Fabryki „Norblina” do rejestru zabytków (nr rejestru 1195, 1195A).

1991

Skarb Państwa odsprzedaje kontrolny pakiet akcji firmy Walcownia Metali „Warszawa” d. Norblin S.A. firmie Universal S.A. (Dariusz Przywieczerski, obecnie ścigany listem gończym). Skarb Państwa zobowiązuje w umowie firmę Universal S.A., żeby ani ona, ani żaden z jej następców prawnych nie rościł pretensji do nieruchomości położonej przy Żelaznej 51/53. (27.04.1991, „umowa sprzedaży akcji”). Universal S.A. w krótkim czasie doprowadza firmę do upadłości.

1992

Wojewoda Warszawski (Bohdan Michał Jastrzębski) na mocy decyzji odmawia gminie Warszawa-Wola komunalizacji nieruchomości przy ul. Żelaznej 51/53. Uzasadnia to faktem, że całą nieruchomość wraz z obiektami przejęło protokolarnie Muzeum Techniki z przeznaczeniem na Muzeum Przemysłu, Muzeum Historyczne i Muzeum Drukarstwa (pod dokumentem podpisuje się mgr Józef Koźlakowski, decyzja nr 21436 z dnia 23.11.1992 r.).

2003

Wojewoda Mazowiecki (Leszek Mizieliński) na mocy decyzji 435/03 stwierdza – niezgodnie z rzeczywistością i obowiązującym prawem – że 5.12.1990 Walcownia Metali „Warszawa” stała się użytkownikiem wieczystym nieruchomości przy ul. Żelaznej 51/53. Tym samym upadła (w 2001 r.) prywatna firma Norblin S.A. – następca prawny Walcowni Metali „Warszawa” – zostaje uwłaszczona tą nieruchomością. Muzeum Techniki i gminie odmawia się udziału w sprawie uzasadniając, że nie są stroną postępowania. Pod decyzją podpisuje się ten sam urzędnik – mgr Józef Koźlakowski (patrz: 1992.11.23, dec. nr 21436).

2005

Minister Infrastruktury (Krzysztof Opawski) podtrzymuje decyzję Wojewody Mazowieckiego nr 435/03. (BO2-784-O-46/05, 27.05.2005 r., podpisana z up. przez Andrzeja Bratkowskiego, opiniowana przez Elżbietę Robaszkiewicz). W decyzji tej podkreśla się, że Muzeum Techniki oraz gmina Warszawa-Wola nie mają interesu prawnego w tej sprawie.

2006

Wojewódzki Sąd Administracyjny (Małgorzata Boniecka-Płaczkowska – przewodnicząca, Emilia Lewandowska, Jerzy Siegień) podtrzymuje decyzję Wojewody Mazowieckiego nr 435/03. (I SA/WA1287/05, 3.04.2006). W decyzji tej podkreśla się, że Muzeum Techniki oraz gmina Warszawa-Wola nie mają interesu prawnego w tej sprawie. 

W związku z nieprawidłościami z przejęciem terenu przy ul. Żelaznej 51/53 sprawa zostaje zgłoszona do Prokuratury Apelacyjnej, Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej. Jako nieprawidłowość podniesiono, że uwłaszczono prywatną spółkę w upadłości, która nawet nie była posiadaczem przyznanej jej nieruchomości. Ponadto spółka ta nie uzyskała zgody Ministra Kultury lub Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na uwłaszczenie.

Muzeum Techniki występuje do Sądu Rejonowego z wnioskiem o zasiedzenie nieruchomości przy ul. Żelaznej 51/53. Sprawa ta toczy się do dziś. Sąd Rejonowy co do zasady przyznaje Muzeum Techniki rację, ale Sąd Okręgowy – posługując się dziwną ekwilibrystyką – wypowiada się na niekorzyść Muzeum, na przykład uchylając zakaz zbywania nieruchomości (2007 r.).

2007

Błędna i (prawdopodobnie) niezgodna z prawem decyzja (dec. 2467/2007) Wojewody Mazowieckiego (Jacek Sasin) podpisana z up. (tomasz Papis) 26.11.2007, podtrzymująca decyzję 435/03.

2007

Mimo podnoszonej wady prawnej Sędzia Komisarz (Cezary Zalewski) zezwala na dokonanie przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Żelaznej 51/53 przez syndyka masy upadłościowej firmy Norblin S.A. Nabywcą jest firma ALM DOM Sp. z o.o., która wylicytowuje nieruchomość za cenę 67,5 mln zł. Firma ta jest kapitałowo ściśle związana z firmą Heritage Films Lwa Rywina. Zastrzeżenia Muzeum Techniki i prokuratury zostają przez Sędziego Komisarza odrzucone. Jako powód podaje znaczenie szybkości zakończenia sprawy. Do zorganizowania przetargu doprowadza sędzia warszawski Piotr Zimmerman, obecnie znany i ceniony radca prawny.

Muzeum Techniki i gmina Warszawa-Wola podejmują liczne próby wzruszenia decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 435/03. Przez cały czas twierdzi się, że Muzeum Techniki nie jest jednak stroną w postępowaniu. Gminie zaś odmawia się udziału w sprawie uzasadniając to faktem, że nieruchomość tę uzyskało Muzeum Techniki.

Syndyk masy upadłościowej firmy Norblin S.A., Grażyna Jaskuła, manipulując faktami, składa wniosek do Ministerstwa Kultury o stwierdzenie nieważności decyzji konserwatora zabytków o wpisie zabytkowego zespołu przemysłowego do rejestru zabytków.

2008

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmawia wznowienia postępowania uwłaszczeniowego. Uznaje, że decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 435/03 jest prawidłowa, a Muzeum Techniki i gmina nie są stronami w sprawie. Sprawie przewodniczy sędzia Małgorzata Boniecka-Płaczkowska. (sygn. I SA/Wa 1826/07).

Sąd Okręgowy w Warszawie (V wydz. Cyw.) postanowieniem z dnia 30.01.2008 r. (syg. V CZ3460/07) w dziwnych okolicznościach nakazuje notariuszowi sporządzenie aktu notarialnego umowy sprzedaży nieruchomości przy ul. Żelaznej 51/53 z pominięciem prawa pierwokupu nieruchomości przysługującego gminie – miastu st. Warszawie. W chwili zawarcia umowy ostatecznej sprzedaży nieruchomość przy ul. Żelaznej 51/53 była wpisana do rejestru zabytków i uwidoczniona w księdze wieczystej. Było to naruszenie prawa.

Na początku maja mimo licznych błędów i zastrzeżeń prawnych FNST NOT (organizator Muzeum Techniki) parafował na bardzo niekorzystnych dla siebie warunkach porozumienie z ALM DOM Sp. z o.o. o przekazaniu terenu przy ul. Żelaznej 51/53 tej firmie i wyprowadzaniu się w krótkim czasie Muzeum Techniki z d. Fabryki Norblina. Jednocześnie w ugodzie nakazano wycofanie wszelkich toczących się spraw oraz zakazano kontaktu z mediami, nałożono na NOT bardzo wysokie kary umowne w razie niedopełnienia jednego z licznych zastrzeżeń. Nie zapewniono muzealiom jakiejkolwiek ochrony. Ponadto nakazano usunięcie działających na terenie d. Fabryki Norblina: Muzeum Drukarstwa, Teatru Scena Prezentacje, Automobilklubu Polskiego, licznych klubów i stowarzyszeń.

O sprawie zostały powiadomione wszystkie właściwe instytucje i organy państwowe (m.in. Prezydent m. st. Warszawy, Minister Sprawiedliwości, Minister Kultury, Wojewoda Mazowiecki, Prokuratura Rejonowa Śródmieście, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy X W. Gosp., CBŚ, RPO, Marszałek Sejmu).

Sprawą zainteresowali się m.in. obecni posłowie: z ramienia PIS: Paweł Poncyliusz, Przemysław Gosiewski oraz z ramienia PO: Krzysztof Zaręba, Małgorzata Kidawa-Błońska, Julia Pitera, Andrzej Halicki. Trzeba jednak stwierdzić, że działania życzliwych sprawie posłów nie dały jak dotąd wystarczających rezultatów.